FeniceDermokosmetyki i suplementy

Filtry przeciwsłoneczne

obrazek

 

Niestety sposób oznakowania produktów przeciwsłonecznych jest nadal w wielu przypadkach daleki od doskonałości. Jednym z problemów jest istnienie dwóch rodzajów niebezpiecznego promieniowania UV.
 
Promieniowanie UVB jest przyczyną „oparzeń słonecznych”. Promieniowanie UVA powoduje przedwczesne starzenie się skóry i zaburzenia układu odpornościowego u ludzi, a także jest ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka skóry. Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, tzw. faktor SPF (sun protection factor) chroni jednak tylko przed oparzeniem słonecznym (promieniowanie UVB). W związku z powyższym Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą, której celem jest ulepszenie systemu oznakowania.
W celu poprawy obecnej sytuacji Komisja podjęła działania, które mają doprowadzić do udoskonalenia oznakowania filtrów przeciwsłonecznych:
·         Aby umożliwić konsumentom porównywanie produktów, ochrona przed promieniowaniem UVA powinna być określona w jednolity sposób, w oparciu o standardowe metody testowania.

 
·         Oprócz tradycyjnych oznaczeń SPF (współczynnik ochrony przeciwsłonecznej) należy stosować znormalizowane opisy słowne („niska”, „średnia”, „wysoka” i „bardzo wysoka ochrona”), dzięki którym klient może dobrać odpowiedni produkt ochrony przeciwsłonecznej.

 
  • Nie należy używać twierdzeń, z których wynika, że dany produkt zapewnia całkowitą ochronę, takich jak np. „sunblocker”, lub „stuprocentowa ochrona”. Pomimo że na produktach zawierających filtry przeciwsłoneczne często pojawiają się informacje takie jak „blokada przeciwsłoneczna” (sunblocker) lub „całkowita ochrona”, nie ma takiego produktu, który zapewniałby pełną ochronę przed promieniowaniem UV.

     
  • Na etykietach powinny znajdować się jasne i zrozumiałe ostrzeżenia oraz wskazówki, w jaki sposób należy prawidłowo używać danego produktu z filtrem przeciwsłonecznym.
Aby osiągnąć powyższe cele, Komisja przyjęła zalecenie zawierające wskazówki dla producentów dotyczące skuteczności produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne i oświadczeń na temat tych produktów. Wytyczne te obowiązują w stosunku do wszystkich produktów, w tym do produktów importowanych wprowadzanych na rynek UE.
 
Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/185


Copyrighted by Fenice Sp. z o.o.